Atributiile Colegiului de Conducere
al
Gremiului Levantin
Balkanik Handel Haus
Casa de Comert Balcanica

1. Asigura conducerea Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica intre sesiunile Adunarii Generale si duce la indeplinire hotarĂ¢rile Presedintelui;

2. Cei 2(doi) Prim Vicepresedinti, 8(opt) Vicepresedinti si Membrii Colegiului de Conducere al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica sunt numiti de Presedintele Fondator pe o durata de 4(patru) ani;

3. Propune Presedintelui membrii Comisiei de Cenzori;

4. Propune spre aprobare Presedintelui Organigrama si Regulamentul Intern al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica;

5. Intocmeste, anual sau ori de cate ori este nevoie, raportul cu privire la activitatea Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica si il supune aprobarii Presedintelui;

6. Dezbate si propune Presedintelui bugetul anual de venituri si cheltuieli al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica;

7. Aproba virari intre capitolele bugetare, precum si modificari in destinatia veniturilor, in limita bugetului aprobat.

8. Analizeaza Regulamentul de organizare si functionare al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica, in varianta dispusa de Presedinte, in vederea informarii Adunarii generale;

9. Dezbate si aproba raportul privind activitatea desfasurata de Gremiul Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica intre sesiunile Colegiului de Conducere;

10. Aproba rapoartele privind organizarea si functionarea entitatilor cu sau fara personalitate juridica la care Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica este parte si informeaza Adunarea Generala;

11. Propune criteriile de calcul si nivelul taxelor de inscriere si cotizatiilor anuale ale membrilor precum si ale indemnizatiilor Presedintelui, Primvicepresedintilor(2), Vicepresedintilor(8), Membrilor Colegiului de Conducere si a Membrilor Comisiei de Cenzori;

12. Aproba indemnizatia lunara a Presedintelui Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica pentru exercitarea atributiilor sale;

13. Aproba taxele, tarifele, comisioanele si onorariile practicate de Gremiul Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica pentru serviciile efectuate;

14. Aproba, prin Presedintii de Filiala (Membrii ai Colegiului de Conducere), cererile de solicitare a calitatii de membru al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica si deciziile de pierdere a calitatii de membru;

15. Propune Presedintelui eventuale modificari ale Statutului Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica;

16. Aproba contractul colectiv de munca aplicabil la nivel de organizatie, in conformitate cu legislatiile nationale ale Austriei, Romaniei, Republicii Croatia, Republicii Moldova, Greciei, Ungariei, Bulgariei, Republicii Serbia si Bosniei-Hertegovina;

17. Aproba grila de salarizare si stimulare a personalului Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica;

18. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli anual al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica (inclusiv programul de investitii);

19. Aproba majorarea fondului de salarii si de stimulare;

20. Selecteaza si desemneaza, in baza rezultatelor testarii, conducerea executiva;

21. Propune Presedintelui pentru numire reprezentantii Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica in societatile comerciale in care aceasta este actionar sau asociat sau in alte organizatii;

22. Delibereaza si decide in privinta oricaror alte probleme care intra in competenta sa;

23. Ia act de deciziile -dispuse de presedinte- de infiintare si desfiintare de filiale si sucursale (la nivel local si regional) ale Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica.

Colegiul de conducere poate invita la sedintele sale orice personalitate din domeniul economic, social, stiintific, politic, administrativ etc.

Localizare pe harta


View Larger Map