Atributiile Colegiului de Conducere
al
Gremiului Levantin
Balkanik Handel Haus
Casa de Comert Balcanica

1. Asigura conducerea Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica intre sesiunile Adunarii Generale si duce la indeplinire hotarĂ¢rile Presedintelui;

2. Cei 2(doi) Prim Vicepresedinti, 8(opt) Vicepresedinti si Membrii Colegiului de Conducere al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica sunt numiti de Presedintele Fondator pe o durata de 4(patru) ani;

3. Propune Presedintelui membrii Comisiei de Cenzori;

4. Propune spre aprobare Presedintelui Organigrama si Regulamentul Intern al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica;

5. Intocmeste, anual sau ori de cate ori este nevoie, raportul cu privire la activitatea Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica si il supune aprobarii Presedintelui;

6. Dezbate si propune Presedintelui bugetul anual de venituri si cheltuieli al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica;

7. Aproba virari intre capitolele bugetare, precum si modificari in destinatia veniturilor, in limita bugetului aprobat.

8. Analizeaza Regulamentul de organizare si functionare al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica, in varianta dispusa de Presedinte, in vederea informarii Adunarii generale;

9. Dezbate si aproba raportul privind activitatea desfasurata de Gremiul Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica intre sesiunile Colegiului de Conducere;

10. Aproba rapoartele privind organizarea si functionarea entitatilor cu sau fara personalitate juridica la care Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica este parte si informeaza Adunarea Generala;

11. Propune criteriile de calcul si nivelul taxelor de inscriere si cotizatiilor anuale ale membrilor precum si ale indemnizatiilor Presedintelui, Primvicepresedintilor(2), Vicepresedintilor(8), Membrilor Colegiului de Conducere si a Membrilor Comisiei de Cenzori;

12. Aproba indemnizatia lunara a Presedintelui Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica pentru exercitarea atributiilor sale;

13. Aproba taxele, tarifele, comisioanele si onorariile practicate de Gremiul Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica pentru serviciile efectuate;

14. Aproba, prin Presedintii de Filiala (Membrii ai Colegiului de Conducere), cererile de solicitare a calitatii de membru al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica si deciziile de pierdere a calitatii de membru;

15. Propune Presedintelui eventuale modificari ale Statutului Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica;

16. Aproba contractul colectiv de munca aplicabil la nivel de organizatie, in conformitate cu legislatiile nationale ale Austriei, Romaniei, Republicii Croatia, Republicii Moldova, Greciei, Ungariei, Bulgariei, Republicii Serbia si Bosniei-Hertegovina;

17. Aproba grila de salarizare si stimulare a personalului Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica;

18. Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli anual al Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica (inclusiv programul de investitii);

19. Aproba majorarea fondului de salarii si de stimulare;

20. Selecteaza si desemneaza, in baza rezultatelor testarii, conducerea executiva;

21. Propune Presedintelui pentru numire reprezentantii Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica in societatile comerciale in care aceasta este actionar sau asociat sau in alte organizatii;

22. Delibereaza si decide in privinta oricaror alte probleme care intra in competenta sa;

23. Ia act de deciziile -dispuse de presedinte- de infiintare si desfiintare de filiale si sucursale (la nivel local si regional) ale Gremiului Levantin / Balkanik Handel Haus / Casa de Comert Balcanica.

Colegiul de conducere poate invita la sedintele sale orice personalitate din domeniul economic, social, stiintific, politic, administrativ etc.

Contact Sediul Central

Localizare pe harta


View Larger Map